مدیریت آموزش

چکیده مقاله

رشد و توسعه نظام ارتباطی افغانستان علی رغم کوهستانی بودن بسیار سریع بوده است ، اکنون با استفاده از تکنولوژی های مدرن با سررعت زیرادی در
حال رشد است و بیشتر از ۰۸ % کشور زیر پوشش مخابراتی GSM قرار دارد . در افغانستان بیش از ۰۸ هزار نفر صاحب تلفن هسرتند و ۰۸ برابرر ایرن
آمار نیز صاحب تلفن همراه می باشد و بیشتر پرداخت های مردم نیز از طریق تلفن همراه صورت می گیرد ،خردمت جدیردی کره در افغانسرتان بره وقرو
پیوسته است ،خدمت پرداخت الکترونیکی مردم از طریق موبایل است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است که به دلیل وجود امنیت و اعتماد مرردم
به آن موج وسیعی از مردم را به خود جذب کرد است، بیش از 2400000 نفر در افغانستان کاربر اینترنت هستند. افغانستان در عرصه مخرابرات پیشررفت
های چشم گیری نموده که فعالیت ۶ شرکت مخابراتی خصوصی و دولتی این موضو را تائید می کند .
در این مقاله سعی بر آن است ، باتوجه به اهمیت فرهنگ سازی و آموزش همگان در افغانستان و بیرون رفت از بحرران بری سروادی و مبردل شردن بره
کشوری نوآور در منطقه همراه با بهبودی کیفیت زندگی و پیشرفت های آموزشی ، به بحث های پیرامون آموزش و فرهنگ سازی بررای توسرعه تجرارت و
اقتصاد الکترونیکی افغانستان پرداخته می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، مدیریت آموزش، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5317-Education-Management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل