ارتباط گرایش به وندالیسم با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های غرب استان مازندران

چکیده مقاله

این مطالعه با هدف تبیین موفقیت تحصیلی بر اساس مولفه های گرایش به وندالیزم صورت پذیرفته است.مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران تشکیل داده و تعداد 431 مرد و 67 زن نمونه های این مطالعه محسوب می شوند. داده های این مطالعه از طریق پرسشنامه گرایش به وندالیزم ساخته )خزایی 393 ( و معدل نمرات امتحان پایانی نیمسال به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مورد اندازه گیری قرار گرفته اند. داده های آن از طریق آزمون های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرا گرفته اند. یافته ها حاکی از آن هستند که بین موفقیت تحصیلی و سن دانشجویان با تمامی مولفه های گرایش به وندالیزم در سطح ≥ 3/34( P (همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. همچنین، به جز احساس ستیز با والدین و افسردگی در باقی مولفه ها بین 3 همبستگی مثبت معنی دار نشان داده شده است. / 3 تا 30 / تعداد افراد خانوار و یازده مولفه گرایش به وندالیزم در سطوح 34 بین میزان مولفه های احساس ستیزه با والدین، انتقام جویی، صنعت و جامعه، افسردگی، بیگانگی سیاسی، بیگانگی فرهنگی، ≥ 3/ 3 تا 30 / احساس اجحاف، عدم رضایت از زندگی، نامطلوب بودن شرایط آموزشی و احساس تبعیض در سطوح ) 34 p ( بر اساس رشته تحصیلی دانشجویان تفاوت وجود دارد. و در مورد تمامی مولفه های گرایش به وندالیزم، بر حسب طبقه اجتماعی ≥ 3/ دانشجویان در سطح ) 34 P ( تفاوت معنی دار وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.شقایق صفر نیاکان؛2.آمنه باقری؛3.کامیان خزایی؛ ۱۳۹۴، ارتباط گرایش به وندالیسم با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های غرب استان مازندران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5465-Its-tendency-to-vandalism-and-academic-performance-University-of-West-Province-Mazandaran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.شقایق صفر نیاکان؛2.آمنه باقری؛3.کامیان خزایی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل