رابطه مهارت های اجتماعی با ارتباطات فردی در دانش آموزان مقطع ابتدایی

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و رفتارهای فردی در دانشش ممشونان معطش ابتدایی می باشد. برای این منظور در این پژوهش ، چهار فرضشیه مطشرش ششدن د کشه عاارتنشد ان : 1-بشین میزان ممونش مهارت های اجتمشاعی و ارتاشاف فشردی دانشش ممشونان رابطشه وجشود دار د. 2-بشین سشط تحصیلات والدین و ارتااطات فردی دانش ممونان رابطه وجود دارد. 3-بین ارتااطات فردی دانش ممشونان و جنسیت منها رابطه وجود دارد. 4- بین مهارت اجتماعی والدین و ارتااطات فردی فرنندان رابطه وجشود دارد. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع ان نشوع روش هشای هماسشتگی مشی باششد . جامعشه ممشاری 23 در شهرسشتان بوششهر مششوول بشه - پژوهش حاضر شامل کلیه دانش امونان که در سال تحصشیلی 22 تحصیل می باشند. ان این جامعه مماری تعداد 444 نفر بر اساس روش نومنه گیری تصادفی طاعشه ای بشه عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده ان پرسشنامه استاندارد شده مهارت هشای اجتمشاعی ) Tiss ( مشورد پرسش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز ان منمون t مستعل اسشتفاده ششد و نتشایا حااشل ان منمون فرضیه ها به تأیید فرضیه های یک، سه و چهار انجامید و تنها فرضیه شماره دو مشورد تأییشد قشرار نگرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.علیرضا گلستانی؛2.سارا مظلومی؛ ۱۳۹۴، رابطه مهارت های اجتماعی با ارتباطات فردی در دانش آموزان مقطع ابتدایی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5467-The-relationship-between-social-skills-and-interpersonal-communication-Elementary-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.علیرضا گلستانی؛2.سارا مظلومی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل