تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر چارچوب)ذهنیت( زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول ۱۳۹۳

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر چارچوب) ذهنیت( زنان سرپرست خانوار شهرستان دزفول
بوده است.در این مطالعه نیمه تجربی که از نوع پیش آزمون – پس آزمون بود. به این منظور از زنان سرپرست خانوار 03 نفر با
روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. مورد استفاده در این پژوهش، برای اندازه گیری متغیر چارچوب، از پرسشنامه نگرش
به زندگی باتیستا) LRI ( استفاده شد. میانگین نمرات چارچوب قبل از مداخله، و پس از مداخله، از نظر آماری معنادار بود. لذا
مداخله موجب ارتقاء وضعیت چارچوب )ادراک( شد. آموزش مهارتهای زندگی تاثیر مثبتی در افزایش چاچوب )ادراک( زنان
سرپرست خانوار داشت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اعظم نبوتی؛مسلم صالحی؛ ۱۳۹۱، تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر چارچوب)ذهنیت( زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول ۱۳۹۳، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5949-Life-skills-education-impact-on-the-framework)-mentality-(women-heads-of-households-under-Welfare-city-of-Dezful-1393

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اعظم نبوتی؛مسلم صالحی؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل