بررسی مقایسه ای احساس تنهایی و منبع کنترل)درونی و بیرونی( در بین زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر عبارتست از مقایسه احساس تنهایی و منبع کنترل در زنان سرپرست خانوار
و زنان غیر سرپرست. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و توصیفی واز حیث روش یك مطالعه علی
مقایسه ای پس رویدادی است. در این تحقیق جامعه آماری شامل تمامی زنان سرپرست خانوار وزنان -
غیر سرپرست شهر قروه است در بررسی حاضر چون کار بصورت مقایسهای انجام شده و عملاً نمونهی
مورد مطالعۀ ما به دو قسمت تقسیم میشود که در قسمت اوّل یعنی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
بهزیستی شهرستان قروه که آمار و تعداد این زنان از قبل مشخص است ) ۰۸ نفر عضو ثابت(، دیگر نیازی
به نمونهگیری نیست و از روش سرشماری برای مطالعه و تکمیل پرسشنامه ها سود جُستهایم از سوی
دیگر برای انتخاب زنان غیر سرپرست نیز تعداد ۰۸ نفر) برابر تعداد زنان سرپرست خانوار( که در زمان
مطالعه در شهر قروه بودهاند بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدهاند و پس از همتاسازی از نظر
سن وتحصیلات با گروه زنان سرپرست خانوار مورد مقایسه قرار گرفتند.ابزارهای این پژوهش عبارت بودن
از پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی (UCLA) و پرسشنامه منبع کنترل راتر، درنهایت پس از جمع
آوری اطلاعات داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( و تی تست مستقل برای
دو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها حاکی از این بود که بین زنان سرپرست و
غیر سرپرست از نظر میزان احساس تنهایی و میزان منبع کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
( sigتنهایی بیشتری تجربه می کنند و از منبع کنترل بیرونی تری برخوردارند و در نهایت به روانشناسان و
سایر حرفه های یاری رسان توصیه برای ارتقای سلامت روان این قشر از زنان می شود مداخلات خود را
براین حوزه ها نیز معطوف دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کاوه قادری بگه جان؛عثمان خان احمدی؛مهناز اتفاقی؛ ۱۳۹۳، بررسی مقایسه ای احساس تنهایی و منبع کنترل)درونی و بیرونی( در بین زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7284-comparing-lonliness-and-Locus-of-Control-in-Family-Supervisor-Women-and-non--headed-households-women

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کاوه قادری بگه جان؛عثمان خان احمدی؛مهناز اتفاقی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل