تعیین سهم سازگاری و حل مساله بر باورهای خود کارآمدی تدریس ریاضی از دیدگاه دانش آموزان و معلمان ششم ابتدایی ناحیه یک ساری

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم سازگاري و حل مساله بر باورهاي خود کارآمدي تدریس ریاضی از دیدگاه دانش آموزان و معلمان
ششم ابتدایی ناحیه یک ساري صورت گرفته است این پژوهش از نوع توصیفی بوده و روش پژوهش آن پیمایشی می باشد . و جامعه ي
آماري آن شامل کلیه معلمان و دانش آموزان کلاس ششم ابتدائی دخترانه غیر انتفاعی ناحیه یک ساري به ترتیب 52 و 044 نفر بوده نمونه
گیري با استفاده از جدول کرجسی – مورگان بر این اساس تعدادمعلمان 50 و دانش آموزان 691 نفر بصورت تصادفی - ساده انتخاب شده
اند و ابزار گرد آوري آن پرسشنامه کارآمدي عمومی شرر و همکاران،پرسشنامه استاندارد شده سازگاري اي کی . سینها و همچنین
پرسشنامه حل مساله هپنرمی باشد.نتایج تحقیق نشان داد که متغیر سازگاري آموزشی با بتاي معادل 4/88 (، متغییر ( سازگاري اجتماعی
با بتاي 4(، و / معادل) 16 سازگاري عاطفی با بتاي 4( به / معادل) 56 ترتیب قوي ترین پیش بینی کنندة میزان باورهاي کارآمدي تدریس
ریاضی معلمان می باشد. متغیر کارآمدي شخصی با بتاي معادل 4( و انتظاربا بتاي / 4/04 (،اعتماد به حل مساله با بتاي معادل ) 461 (
4( به / معادل ) 468 ترتیب قوي ترین پیش بینی کنندة میزان باورهاي کارآمدي تدریس ریاضی معلمان می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

خاتون وکیلی؛الهام کاظمی کیاسری؛ ۱۳۹۲، تعیین سهم سازگاری و حل مساله بر باورهای خود کارآمدی تدریس ریاضی از دیدگاه دانش آموزان و معلمان ششم ابتدایی ناحیه یک ساری، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5977-The-contribution-of-adaptability-and-problem-solving-on-mathematics-teaching-efficacy-beliefs-of-view-Students-and-teachers-of-sixth-area-a-Sari

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(خاتون وکیلی؛الهام کاظمی کیاسری؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل