مقایسه ابعاد دلبستگی و رضایت از زندگی در بیماران پیوندی و افراد سالم

چکیده مقاله

یکی از مسائل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروز مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. به علت آنکه انسان
روحی پیچیده دارد مسیله مطرح شده در این زمینه ابری خواهد بود که بر سایر زمینه ها سایه می افکند دید منفی بیمار به
این نوع درمان می تواند باعث ایجاد پاسخ روانی شود. هدف اساسی پژوهش حاضر مقایسه ابعاد دلبستگی و رضایت از زندگی
در بیماران پیوندی و افراد سالم است. به این منظور تعداد 84 نفر از بیماران پیوندی ) 52 نفر زن و 52 نفر مرد( و 84 نفر افراد
سالم ) 58 نفر زن و 58 نفر مرد( به طور تصادفی ساده از طریق همتاسازی با گروه بیمار انتخاب شدند. داده ها از طریق
مقیاس دلبستگی بزرگسالان ، و پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران جمع آوری گردید و مورد تحلیل آماری قرار
گرفت. برای تحلیل داده ها از تی تست و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین بیماران و افراد سالم در
مقیاس نزدیکی و وابستگی تفاوت معنادار وجود دارد ، اما در مقیاس اضطراب تفاوت معناداری وجود ندارد. تفاوت امیدواری و
رضایت از زندگی در بین افراد سالم و بیماران پیوندی معنادار نبود. همچنین بین سبک دلبستگی و رضایت از زندگی افراد
سالم و بیماران پیوندی بر حسب جنسیت تفاوت معنا داری مشاهده نشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

خدیجه محمدی؛سعیده ذبیحی؛اعظم رویین تن؛شهدخت مرادی؛محمدهادی غلامی؛ ۱۳۹۳، مقایسه ابعاد دلبستگی و رضایت از زندگی در بیماران پیوندی و افراد سالم، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6038-Compare-dimensions-of-attachment-and-life-satisfaction-in-transplant-patients-and-healthy-subjects

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(خدیجه محمدی؛سعیده ذبیحی؛اعظم رویین تن؛شهدخت مرادی؛محمدهادی غلامی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل