بررسی عوامل موثر بر وندالیسم در میان نوجوانان و جوانان شهر قزوین

چکیده مقاله

وندالیسم یا گرایش به خرابکاری امکانات و توان های شهری یکی از مسائل اجتماعی شهرهای درحال گذر می باشد.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر وندالیسم در میان نوجوانان و جوانان شهر قزوین در سال 3131 انجام شده است .جهت تدوین مبانی نظری پژوهش حاضر از تئوری های برآیند آرکلارک، میلر ،حمایت گروهی، انتقال فرهنگی و خرده فرهنگ بزهکاری استفاده شده است.تحقیق حاضر بصورت پیمایشی بوده و داده های آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 183 نفر در دو مرحله نمونه گیری )خوشه ای و سپس تصادفی ساده( انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارهای spss و Amos استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای تحصیلات و طبقه اقتصادی با وندالیسم رابطه معکوسی وجود دارد و ارتباط میان محل سکونت و عوامل روانی) ناکامی، تخلیه هیجانات و فشار همسالان( با گرایش به وندالیسم معنی داری بودند. همچنین نتایج تحلیل عاملی پژوهش، بیانگر این بودند که مدل ترسیم شده جهت تبیین متغیر وابسته توسط Amos دارای برازش مناسب بوده و کل متغیرهای مستقل درحدود 13 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. همچنین نتایج خروجی مدل ترسیم شده Amos نشان دادند که میزان کای اسکوور مدل 333.933 با درجه آزادی 13 بود که این به معنای قابل قبول و معنی دار بودن مدل در سطح احتمال 3./ و 9./ می باشد . همچنین شاخص نیکویی برازش) GFI ) برابر 383 /.، شاخص نیکویی برازش اصلاح شده (AGFI) برابر 391 /.، و ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR) برابر 313 . بودند که به معنای قابل قبول بودن مدل تجربی بوده است. سایر شاخص های برازش مدل نیز قابل پذیرش و معنا دار بودن مدل را تایید می کردند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حسن قدیری؛2.عبداله نجفی اصل؛3.دکتر داوود رضی؛ ۱۳۹۴، بررسی عوامل موثر بر وندالیسم در میان نوجوانان و جوانان شهر قزوین، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6096-Factors-affecting-vandalism-among-teenagers-and-young-adults-in-Qazvin

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حسن قدیری؛2.عبداله نجفی اصل؛3.دکتر داوود رضی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل