بررسي وضعيت شاخص هاي توسعه اجتماعي مطالعه موردي استان مركزي

چکیده مقاله

موضوع اين مطالعه توسعه اجتماعي و هدف از انجام آن بررسي وضعيت شاخص هاي توسعه اجتماعي در استتان مركتزي بتوده است. توسعه اجتماعي بيانگر كيفيت سيستم اجتماعي از طريق نهادينه كردن " اخلاق توسعه " علي الخصوص اختلاق توستعه اجتماعي، براي حصول به" همبستگي اجتماعي" و افزايش "كيفيت زندگي" در جهت بالا بتردن "عتدالت اجتمتاعي " و ارتقتا ضريب "امنيت اجتماعي" مي باشد. روش در مرحله اول توصيفي پيمايش ، سپس با استفاده از روش تلفيق داده) MIO ( داده ها وزن داده شد و در محيط GIS به نمايش درآمد. جامعه آماري شهروندان بالاي 11 سال ساكن در مناطق شهري و روستايي استان مركزي، كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقاتي 1011 نفر نمونه انتخاب شد. تكنيك جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با 101 سوال است . اعتبار اين وسيله اندازه گيري به روش اعتبار محتوي و پايايي آن به روش آلفتا كرونبتا در مرحله پيش مطالعه به دست آمده است. نتايج نشان ميدهد كه وضعيت شاخصهاي توسعه اجتماعي در استتان مركتزي از حتد متوسط رو به پايين تا متوسط رو به بالا در نوسان است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.زهره شهبازي؛2.نجمه سادات مصطفوي؛3.مهدي مباركي؛ ۱۳۹۴، بررسي وضعيت شاخص هاي توسعه اجتماعي مطالعه موردي استان مركزي، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6103-The-study-of-social-development-indicators-A-Case-Study-of-Central-Province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.زهره شهبازي؛2.نجمه سادات مصطفوي؛3.مهدي مباركي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل