تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر، بررسی نقش تعدیلکننده جو سازمانی، معنویت سازمانی و اشتیاق شغلی به عنوان عوامل درون سازمانی بر
رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان است. در این تحقیق، فرضیه ها بر اساس مدل مفهومی تحقیق تدوین
گردیده و سپس به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت بیمه
کارآفرین استان تهران ) 274 نفر( بوده که از میان آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 727 نفر به عنوان نمونه، انتخاب
شده است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که جهت سنجش عدالت سازمانی و تعهد سازمانی از پرسشنامه
استاندارد آلن و میر 7 از پرسشنامه » جو سازمانی « : استفاده شده است، و همچنین جهت سنجش عوامل درون سازمانی از جمله
استاندارد سیگل و کایمر 4 از پرسشنامه استاندارد اشموس، دوچون و میلیمن و همکاران » معنویت سازمانی « ؛ اشتیاق « ؛ و
از پرسشنامه استاندارد سلانوا و شوفیلی » شغلی 2 ، استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم
افزار Spss و برای بررسی روابط علّی بین متغیرها از تحلیل مدل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحلیل ها
نشان داد عوامل درون سازمانی با شدت و ضعف متفاوت به صورت جمعی و تک تک رابطهی بین عدالت سازمانی و تعهد
سازمانی کارکنان را تعدیل میکنند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر ناصر میرسپاسی؛منا آهنی؛لیلا پارسا؛ ۱۳۹۴، تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6438-Factors-moderating-role-within-the-organization

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر ناصر میرسپاسی؛منا آهنی؛لیلا پارسا؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل