رویکرد تلفیقی از روش های تحلیل سلسله مراتبی و گسترش عملکرد کیفی در شرایط فازی بمنظور ارزیابی رضایت مشتری و رتبه بندی خدمات مهندسی

چکیده مقاله

امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتتری را بته عنتوان معیتاری مهتم بترای ستنج کیفیتت کتار ختود
قلمداد می کنند و ایت رونتد همچنتان درحتا افتزای استت. امتروزه کیفیتت یت محصتو یتا ختدمت بتر استاس میتزان
برآورده ساخت نیازهتا و انتظتارا مشتتری تعریت می شتود بتته عبتار دیگتتر رضتتایت مشتتری هنگتامی اتفتا می افتتد
که مشخصه های محصو حداقل انحراف را از انتظارا مشتری داشتته باشتد. در ای مطالعه از روش گسترش عملکترد کیفتی
در محیط فازی برای شناخت عوامل موثر در رضایتمندی مشتریان و همچنی بمنظور محاسبه میزان رضتایت نستبی و میتزان
رضایت کلی از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، با هدف کاه ناسازگاری های اعداد استفاده گردیده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد افشار؛محسن یعقوبی زاده؛رامین خوش چهره محمدی؛ ۱۳۹۲، رویکرد تلفیقی از روش های تحلیل سلسله مراتبی و گسترش عملکرد کیفی در شرایط فازی بمنظور ارزیابی رضایت مشتری و رتبه بندی خدمات مهندسی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6467-Integrated-approach-in-the-analysis-of-hierarchical-and-Quality-Function-Deployment-Fuzzy-conditions-to-assess-customer-satisfaction-and-ranked-engineering-services

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد افشار؛محسن یعقوبی زاده؛رامین خوش چهره محمدی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل