ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان ادارات محیط زیست

چکیده مقاله


هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و شاخص های ارزیابی کارکنان ادارات محیط زیست با
رویکرد کارت ارزیابی متوازن، وزن دهی به آن ها با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی آنگاه
رتبه بندی ادارات با تکنیک ویکور فازی می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر را 055 نفر از کارشناسان و
مدیران ادارات محیط زیست استان های : البرز، تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز تشکیل می دهند.
میزان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به 712 نفر تقلیل یافت.ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد
کارمندان و مدیران ادارات محیط زیست در چهار بُعد: مالی، ذینفعان، فرآیندهای داخلی و رشد و
یادگیری، از ادبیات موضوع و نظر خبرگان شناسایی، سپس با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی فازی ابعاد و شاخص ها وزن دهی و میزان اهمیت هر یک مشخص، سپس با استفاده از تکنیک
ویکور فازی سه اداره را از نظر عملکرد کارشناسان و مدیران مورد بررسی قرار می دهیم.نتایج این پژوهش
می تواند دید جامعی را به کارشناسان ارشد و مدیران سازمان محیط زیست در خصوص ارزیابی عملکرد
افراد این ادارات ارائه نماید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عمّار فیضی؛طاهره هاشمی؛ ۱۳۹۴، ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان ادارات محیط زیست، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2689-A-model-for-evaluating-the-performance-of-staff-environmental-agencies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عمّار فیضی؛طاهره هاشمی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل