ارائه مدلی نوین جهت بررسی تاثیر فرآیندهای اطلاعات رابطه ای

چکیده مقاله

عملکرد کسب و کار معرف موفقیت شرکت است. مدیریت ارتباط با مشتری، راهبرد عملیاتی است کهه از
قدرت فناوری به منظور تلفیق تمام جنبه های کاری شرکت با ههدف سهاتتن وفهاداری طهوننی مهدت
مشتری سود می برد. در این مطالعه، پژوهش هایی که در سال های اتیر توسط محققان پیشین بهر روی
مدیریت ارتباط با مشتری انجام شده، بررسی گردیده و مدلی نهوین بهرای روابهط بهین قابلیهت یهادگیری
سازمانی و فرآیندهای اطلاعاتی رابطه ای مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد رابطه ای و سود عملکرد بر
مبنای مشتری ارائه شده است؛ در این مدل همچنین تأثیر تعدیل کنندگی آمهادگی مهدیریت ارتبهاط بها
مشتری و تعامل مداری بر روابط بین فرآیندهای اطلاعاتی رابطه ای مدیریت ارتباط با مشتری با عملکهرد
رابطه ای بر مبنای مشتری و سود عملکرد بر مبنای مشتری نشان داده شده است. پیشنهاد می شود ایهن
مدل را در جوامع مختلف آماری ، در صنایع و سازمان های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرساد کافیان تفتی؛سعید اسلامی؛رامین عبقری؛ ۱۳۹۴، ارائه مدلی نوین جهت بررسی تاثیر فرآیندهای اطلاعات رابطه ای، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6556-New-model-to-assess-the-impact-of-relational-information-processes

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرساد کافیان تفتی؛سعید اسلامی؛رامین عبقری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل