ارائه مدلی جهت بررسی تأثیر هیجان، شواهد و آوازه برند

چکیده مقاله

رضایت مشتری در دنیای کسب وکار امروزی، اهمیت زیادی دارد و راز ماندگاری یك شكرکت در نك ن
رقابت رضایت مشتری است. یکی از مهم ترین عواملی که بر رضایت مشتری تأثیرگذار اسكت برنكد کكا /
م صول می باشد. در این پژوهش، م ققین سكیی دارنكد بكا بررسكی ماالیكاژ و پكژوهش هكا ی م ققكان
پیشین، مدلی نوین جهت سنجش رضایت مشتریان از برند پیشنهاد کننكد . ت قیقكاتی کكه پیرامكون ایكن
موضوع در سال های اخیر توسط م ققین در داخل و خارج کشور انجام گردیده شده، مورد بررسكی قكرار
گرفته و سپس مدلی شامل متغیرهایی چون هیجان، ارزش درک شده، آوازه برند و شواهد برنكد پیشكنهاد
گردیده است. در این مدل روابط بین متغیرها مارح شده است که م ققان آتی مكی تواننكد در ت قیقكاژ
خود در سازمان ها/ شرکت های مختلف، مدل را مورد بررسی قرار دهند و از نتایج بدست آمده، مكی تكوان
به مدیران پیشنهاداتی ارائه کرد که موجب رضایت بیشتر مشتریان گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی رئیس زاده؛شهناز نایب زاده؛ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ ۱۳۹۴، ارائه مدلی جهت بررسی تأثیر هیجان، شواهد و آوازه برند، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4555-A-Model-for-Evaluating-the-effects-of-excitement-,-evidence-and-brand-reputation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی رئیس زاده؛شهناز نایب زاده؛ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل