نقش مدیریت برند در توسعه فرصتهای سرمایه گذاری )مورد مطالعه: مشتریان بانک ملی بابل

چکیده مقاله

مدیریت برند نقش مهمی در موفقیت کسبوکارها، افزایش ارزش ادراک شده، ایجاد ارتباط قوی با مشتریان، وفاداری و قصد
مراجعه مجدد آنها در حوزه سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیرمدیریت
مطلوب شخصیت برند شعب بانک ملی و ابعاد آن براساس مدل شخصیت برند جنیفر آکر شامل صداقت، هیجان، صلاحیت،
خبرگی و قدرتمندی برند بر روی ارزش ادراک شده و وفاداری برند و تاثیر آنها بر قصد مراجعه مجدد 240 نمونه از سپرده
گذاران و مراجعه گنندگان این بانک که با کاربرد فرمول تعین حجم نمونه کوکران محاسبه شده، در شهر بابل پرداخته است.
با نرم- Stepwise تک نمونه و مدل رگرسیونی t فرضیههای تحقیق نیز با استفاده از تحلیل همبستگی، آزمون
آزمون شدهاند. بخشی از نتایج پژوهش نشان میدهد که شخصیت برند بانک ملی تاثیر معناداری بر وفاداری SPSS افزار 21
برند این بانک از سوی مشتریان داشته و ارزش ادراک شده و وفاداری برند نیز بر ارتقا سطح انگیزه سپرده گذارن و مراجعه
گنندگان تاثیر معنی دار مثبتی دارد. همیچنین نتایج مدل رگرسیونی حاکی از این مطلب است که صداقت برند از دیگاه
مشتریان بیشترین سهم را در سنجش مدیریت مطلوب برند خواهد داشت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پیمان قاسمی؛فرشید علی پور؛منوچهر رضایی؛رمضان منتظری المشیری؛ ۱۳۹۲، نقش مدیریت برند در توسعه فرصتهای سرمایه گذاری )مورد مطالعه: مشتریان بانک ملی بابل، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6658-Brand-management-role-in-the-development-of-investment-opportunities-)-Case-Study:-National-Bank-clients-Babylon

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پیمان قاسمی؛فرشید علی پور؛منوچهر رضایی؛رمضان منتظری المشیری؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل