ارزیابی کیفیت برنامههای آموزشی و درسی در آموزش عالی ایران

چکیده مقاله

نظام آموزش عالی در تأمین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظوور مشوارکت در برناموه هوای
سازندگی هر کشور از نقش و جایگاه منحصر به فردی برخوردار است. توجه بوه فظوو و ارت قوای کیظیوت
دانشگاهها در ابعاد مختلف در کنار رشد کمّی آن یكی از دغدغههای اصلی کارشناسان و نیوز دولوت هوا در
کشورهای پیشرو و پیشگام در آموزش عالی بوده است. با در نظر گورفتن اهمیوت کیظیوت نظوام آمووزش
عالی در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه، شظافیت امور و پاسخگو بودن مؤسسات
آموزش عالی امری الزامی است. هدف از پژوهش فاضر ارزیابی کیظیت برنامههوای آموزشوی و درسوی در
آموزش عالی ایران میباشد. با بررسی تحولات آموزش عالی ایران از زمان قدیم تا عصور فاضور موی تووان
گظت نظام برنامهریزی درسی و آموزش عالی ایران به نوعی برگرفته از غرب معاصر میباشد. بوا توجوه بوه
نظری بودن دانشگاههای ایران و عدم وجود ارتبوا بوین صونعت و دانشوگاه و...، تجدیودنظر و اصو د در
ساختار، رسالتها و هدفهای آموزش عالی برای ایظای نقش مؤثر دانشگاهها در تولید دانش و پاسوخگویی
به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعهی امروز و فردای ایران بوه عنووان رویكوردی نووین در مودیریت و
برنامهریزی آموزش عالی باید مورد توجه جدی مسئولان و دستاندرکاران قرار گیورد. لواا در ایون راسوتا
لزوم ایجاد نظام جامع برنامهریزی در آموزش عالی کشور و به تبع آن تدوین برنامهریزی علموی، اصوولی و
راهبردی ک ن در عرصه علم و فناوری و لوزوم توجوه بوه رویكورد میوان رشوته ای در برناموه هوای درسوی
تحصی ت تكمیلی پیشنهاد میشود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمّد بیرامی؛حیدر بختآزمای بخشایش؛ ۱۳۹۲، ارزیابی کیفیت برنامههای آموزشی و درسی در آموزش عالی ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6762-Assessing-the-quality-of-higher-education-curricula-and-textbooks-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمّد بیرامی؛حیدر بختآزمای بخشایش؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل