تأثیر مؤلفه های ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرکتها بر اساس مدل پایداری تغییرات سود

چکیده مقاله

محافظه کاری در گزارشگری مالی میتواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی موثر واقع شود. محافظه کاری میتواند رفتار فرصتطلبانه مدیریت شرکت در گزارشگری مالی را محدود نماید. در همین راستا این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بدین منظور نمونهای شامل 101 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و دادههای مورد نیاز برای دوره 1388 تا 1392 استخراج گردید. برای آزمون فرضیههای تحقیق، ساختار مالکیت و مؤلفههای آن به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش دادههای تلفیقی با استفاده از نرم افزار Eviews بهره گرفته شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد که بین ساختار مالکیت و مؤلفههای آن با محافظه کاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، تأثیر مؤلفه های ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرکتها بر اساس مدل پایداری تغییرات سود، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6854-The-impact-of-structural-components-ownership-of-conservatism-companies-based-on-sustainability-Benefit-changes

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل