طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته )مطالعه موردی شهرستان رفسنجان

چکیده مقاله

وجود انواع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در فعالیتهای کشاورزی باعث شده است تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با
شرایط نامطمئن و آسیبپذیری روبهرو باشند و در نتیجه، درآمد آنان از محصول با بیثباتی همراه باشد. بنابراین،
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی درمحیط و شرایط نامطمئنی نسبت به قیمتها و عملکردها مجبور به تصمیمگیری در
خصوص تخصیص منابع وتولید محصولات قرار دارند. یکی از کارکردهای مهم بیمه کشاورزی، کاهش ریسک اقتصادی موجود
در فعالیتهای کشاورزی و افزایش امنیت سرمایهگذاری است. این کارکرد عامل اصلی ایجاد تمایل در بخش خصوصی به
منظور افزایش سرمایهگذاری در این بخش است. الگوهای بیمهای و روشهای مدیریت ریسک محصولات کشاورزی که همواره
از طرف دولتها طراحی و اجرا میشود، برای جبران خسارت ناشی از یکی از ریسکهای فوق است. این پژوهش به تعیین
الگوی بیمه درآمدی و حق بیمه پرداختی و بررسی عوامل مؤثر بر بیمه درآمدی با بهرهگیری از روش ارزشگذاری مشروط و
پرسشنامه دوگانه تک بعدی پرداخت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد با پیشنهادهای نرخ بیمه تعداد
خانوار رابطه عکس و با درآمد وتحصیلات کشاورزان رابطهی مستقیم دارد. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای پنج
سناریو )میانگینهای درآمدی بدست آمده( در یک هکتار بدست آمده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احمد فتاحی؛مسعود فهرستی ثانی؛نازنین گشتاسبی؛ ۱۳۹۲، طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته )مطالعه موردی شهرستان رفسنجان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6883-Pistachio-product-income-insurance-design-(case-study-of-Rafsanjan-Pistachio

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احمد فتاحی؛مسعود فهرستی ثانی؛نازنین گشتاسبی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل