شناسایی عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی کارکنان دانشگاه

چکیده مقاله

هدف کلی در این پژوهش بررسی و شناخت عوامل موثر و تاثیر گذار بر بهبود بهره وری نیروی انسانی در یکی از دانشگاه های علوم
پز شکی کشور می با شد که این امر در نهایت منجر به افزایش بهره وری سازمان مذکور می گردد. جامعه آماری این پژوهش کلیه
کارکنان دانشگگاه علوم پزشگکی بودندکه از بین آنها با روش نمونه گیری احتمالی تصگادفی 200 نفر انتخاب شگد. در این پژوهش
برای شناسا یی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی کارکنان از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه مذکور قبل از تکث یر و
توزیع جهت ارزیابی سوالات و بررسی روای ی به صورت آزمایشی بین 30 نفر از افراد نمونه آماری تحقیق توزیع شد. نتایج با استفاده
از آزمون مقای سه میانگین فر ضیات مورد ارزیابی قرار گرفت و آزمون رتبه بندی فریدمن نیز برای اولویت عوامل شنا سایی شده
مورد اسگگتفاده قرار گرفت. نتایج حاصگگل از این تحقیق نشگگان دادند که از بین عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسگگانی در دانشگگگاه
سیستم مناسب ارزیابی عملکرد رتبه اول، عملکرد درست مدیر بلافصل و پذیرش او توسط کارکنان رتبه دوم، ارائه مزایای جانبی به
کارکنان رتبه سوم، م شارکت کارکنان در اداره سازمان رتبه چهارم، توجه به نیازهای ا سا سی کارکنان رتبه پنجم و سبک رهبری
مدیر بلافصل رتبه ششم را دارا است و انجام کارهای گروهی در سازمان بر بهره وری کارکنان این دانشگاه بی تأثیر است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

جمال روشنزاده؛هژار عزیزی؛دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد)نویسنده مسول(؛ ۱۳۹۲، شناسایی عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی کارکنان دانشگاه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی13941394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6994-Identifying-effective-factors-in-improving-the-efficiency-of-human-resources-staff

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(جمال روشنزاده؛هژار عزیزی؛دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد)نویسنده مسول(؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل