بررسی رابطه بین استقرار سیستمهای خودخدمتی با رضایتمندی مشتریان بانک ملی در استان آذربایجانغربی

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین استقرار سیستمهای خودخدمتی با رضایتمندی مشتریان بانک ملی در استان
آذربایجان غربی انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ روش تحقیق از
نوع توصیفی همبستگی و پیمایشی میباشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه مشتریان شعب بانک ملی در
استان آذربایجان غربی. روش نمونهگیری در این تحقیق بصورت نمونهگیری تصادفی خوشه ای میباشد که داده ها طبق
جدول مورگان از 483 نفر از مشتریان در سطح استان با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمعآوری گردید.در این تحقیق
برای تعیین روایی/ اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار صوری)ظاهری( و برای محاسبه ضریب پایایی/ قابلیت اعتماد پرسشنامه
از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج
نشان میدهند بین استقرار سیستمهای خود خدمتی و ابعاد آن )خودتأثیری، راحتی استفاده، اعتبار و مفید بودن( با
رضایتمندی مشتریان بانک ملی در استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میلاد مظفری نژاد؛دکتر زهرا فروتنی؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی رابطه بین استقرار سیستمهای خودخدمتی با رضایتمندی مشتریان بانک ملی در استان آذربایجانغربی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/747-The-relationship-between-the-deployment-of-self-service-systems-with-customer-satisfaction-Bank-National-Western-Azerbaijan-province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میلاد مظفری نژاد؛دکتر زهرا فروتنی؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل