اثر بخشي قصه و بازي درماني گروهي بر كاهش نشانگان اختلالات رفتاري كودكان دبستاني

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر ، اثربخشي قصه و بازي درماني گروهي بر كاهش نشانگان اختلالات رفتاري كودكان دبستاني شهر مشهد میباشد . در این پژوهش شبه آزمایشي ، از طرح با پیش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد. جامعه آماري شامل كودكان دبستاني ناحیه شش شهر مشهد كه در سال 94 تعداد 16 كودک دبستاني با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس انتخاب و بصورت - تحصیلي 93 تصادفي در دو گروه ، آزمایش ) 8 نفر ( و گروه كنترل 8 نفر ( جایگزین شدند ، گروه آزمایش در 5 ( جلسۀ 60 دقیقه اي قصه و بازي درماني گروهي را دریافت كردند و گروه كنترل درماني دریافت نکردند . براي اندازه گیري متغیرها از پرسشنامه علائم مرضي كودكان ( CSI-4 ( استفاده شد . روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل كوواریانس به كمک نرم افزار spss انجام گردید . یافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد ، قصه و بازي درماني گروهي اثر معناداري ) P<0/05 ( بر كاهش نشانگان اختلالات رفتاري در كودكان دبستاني دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدي ملت خواه؛نجمه ملت خواه؛سمانه ملت خواه؛ ۱۳۹۳، اثر بخشي قصه و بازي درماني گروهي بر كاهش نشانگان اختلالات رفتاري كودكان دبستاني، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7799-The-effectiveness-of-narrative-and-group-play-therapy-on-reducing-behavioral-disorders-among-schoolchildren-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدي ملت خواه؛نجمه ملت خواه؛سمانه ملت خواه؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل