بررسی رابطه آموزش ترغیبی و هیجان های تحصیلی با عملکرد درسی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی رابطه آموزش ترغیبی و هیجانهای تحصیلی با عملکرد درسی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی می پردازد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهر شیراز در سال تحصیلی 94 بود. در این پژوهش برای نمونهگیری از روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شد. نمونهای به حجم 206 آزمودنی انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در این تحقیق شامل الف )پرسشنامه آموزش ترغیبی( آماس، اسمیت و پورکی 2004 ، ب )پرسشنامه هیجان تحصیلی( مثبت و منفی پکران، گوئتز و فرینزل 2005 استفاده شد. توصیف عملکرد دانش آموزان به در نیمسال اول بهعنوان ملاک عملکرد درسی دانش آموزان در نظر گرفته شد. بهطورکلی یافتههای پژوهش نشان داد که 1( بین آموزش ترغیبی با عملکرد درسی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. 6( بین هیجان تحصیلی در بعد مثبت با عملکرد درسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 3( بین هیجان تحصیلی در بعد منفی با عملکرد درسی رابطه معنادار وجود دارد. 9( بین آموزش ترغیبی و هیجان تحصیلی در بعد مثبت رابطه معناداری وجود دارد. 2( بین آموزش ترغیبی و هیجان تحصیلی در بعد منفی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. 2( آموزش ترغیبی و هیجانهای تحصیلی میتوانند عملکرد درسی دانش آموزان را پیشبینی کنند. بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت دانش آموزان تحت تأثیر ترغیبهای معلم موجبات این امر را فراهم میکند که هیجانهای مثبت ازجمله لذت از کلاس، امیدواری و غرور نسبت به کلاس در وجود دانش آموزان افزایش پیدا کند و هیجانهای منفی ازجمله خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در آنها کاهش پیدا کند. تقویت هیجانهای مثبت و در پی آن کاهش هیجانهای منفی بهنوبهی خود موجب افزایش انگیزه دانش آموزان برای شرکت در فعالیتهای کلاسی و انجام بهموقع تکالیف درسی میشود و تا حد زیادی عملکرد درسی را بهبود میبخشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1نصیبه اسدی مبارکه؛2حسن اسدزاده؛3ایراندخت فیاض؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه آموزش ترغیبی و هیجان های تحصیلی با عملکرد درسی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7945-Check-encouragement-and-excitement-about-academic-education-with-student-performance-Sixth-grade-elementary

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1نصیبه اسدی مبارکه؛2حسن اسدزاده؛3ایراندخت فیاض؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل