اثربخشی سایکودرام براافزایش سازگاری اجتماعی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی سایکودرام بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر کرمانشاه در سال 1394 صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه از روش نیمه تجربی است که بهصورت پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد نمونه ی این پژوهش 60نفر دانش آموز دختر پایهء اول دبیرستان بودند که به شیوهء خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند سپس از تمام دانش آموزان آزمون پرسشنامه آزمون سازگاری اجتماعی کالیفرنیا بهعمل آمد.از بین دانشآموزانی که در این آزمون کمترین نمره را کسب کرده بودند حدود 60 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند نتایج تحلیل واریانس نشان داد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ، دارای سازگاری بیشتری بودند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نرگس مردی؛کیوان کاکابرایی؛ ۱۳۹۳، اثربخشی سایکودرام براافزایش سازگاری اجتماعی، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8166-:-Psychodrama-on-increasing-the-effectiveness-of-social-adjustment

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نرگس مردی؛کیوان کاکابرایی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل