جایگاه مهدویت پژوهی در علوم انسانی اسلامی

چکیده مقاله

در عرصه توليد علم در حوزه مهدویت پژوهی مباحث جدید و نوینی به بازار علم عرضهه شهده اسهت. مباحیی چون چيستی مهدویت پژوهی، علم بودن مهدویت پژوهی، گرایش بودن مهدویت پژوهی، رشته بهودن مهدویت پژوههی، ميهان رشهته بهودن مهدویت پژوهی و فلسفه مهدویت پژوهی از جمله آنها است. نوشتار پيش رو بر اساس رسالتی که برای آن تعریف شده تنها بهه تحقيق دو حوزه رشتگی و ميان رشتگی مهدویت پژوهی می پردازد. حوزه رشتگی مهدویت پژوهی با رویکرد اثباتی و پسينی و حوزه ميان رشتگی مهدویت پژوهی با رویکر ثبوتی و پيشينی دنبال می شود. در رویکرد پسينی، رشته بودن مهدویت پژوهی و تجربه پذیری و تاریخمندی آن ثابت می شود. ولی در رویکرد پيشينی، به دنبال در افکند طرحی نو جهت اثبها ميهان رشهته بودن مهدویت پژوهی در آینده، خواهيم بود. و در آخر در مقام تطبيق و ارزیهابی، و در مقهام تمیيهل، بهه یکهی از آمهوزه ههای مهدویت پژوهی به نام انتظار پرداخته و ذو ابعاد و ذو اضلاع بودن آن که از جمله شاخصه های مهم حوزه ميان رشهتگی است مورد بحث و گفتگو قرار می گيرد. و در فرجام و پایان کار، مقاله با بيان خلاصه و نتيجه به سرانجام می رسد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

2.مهدی شریفی؛1.حسین الهی نژاد؛ ۱۳۹۵، جایگاه مهدویت پژوهی در علوم انسانی اسلامی، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8206-The-Mahdism-to-islamic-and-human-sciences

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(2.مهدی شریفی؛1.حسین الهی نژاد؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل