مطالعه تقدیرگرایی در بین فرهنگیان شهرستان رضوانشهر

چکیده مقاله

تقديرگرايی به عنوان يک کنش تاريخی می تواند يک جامعه را به حرکت و تکاپو وا دارد يا مانع تغییرات در کل جامعه شود .اما آنچه در اين کنش تعیین کننده است، نقش کارگزاران (مربیان )تغییر است .اين پژوهش با هدف فهم کنش های تقدير گرايانه فرهنگیان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در شهرستان   انجام شده است .روش پژوهش، کیفی و کمّی، ابزار گردآوری اطلاعات، 2931 رضوانشهر در سال پرسشنامه محققساخته و مصاحبه عمیق است .جامعه آماری شامل کلیه فرهنگیان شاغل در منطقه   نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و 130  نفر می باشند. از اين تعداد 608 رضوان شهر که  نفر با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای برای انجام 90 از طريق روش نمونهگیری تصادفی ساده و  مورد تجزيه و تحلیل قرار 10  نسخه SPSS مصاحبه انتخاب شده است. داده ها به وسیله نرم افزار . درصد کنش های فرهنگیان از نوع تقديرگرايانه است 21/6 گرفت .يافتههای پژوهش نشان میدهد که هم چنین متغیرهای (پايگاه اجتماعی- اقتصادی، باورهای دينی فرد، محل تحصیل، سن و تأهل )با کنش های تقديرگرايانه رابطه دارد. تنها رابطه متغیر جنسیّت با کنش های تقديرگرايانه تايید نشد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، مطالعه تقدیرگرایی در بین فرهنگیان شهرستان رضوانشهر، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8291-Study-the-cultural-fatalism-city-Rezvanshahr

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل