بررسی رابطه بین نگرشهای تربیتی والدین بر سلامت روانی و خودپنداری دانش آموزان

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نگرشهای تربیتی والدین بر سلامت روانی و خودپنداری دانش آموزان هست. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی از است؛ و ازلحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی بهحساب میآید و ازنظر هدف جزء - تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش آموزان یکی از مدارس ابتدائی سال چهارم منطقه 4 میباشد که تعداد 58 نفر هستند که با استفاده از روش فرمول کوکران تعداد 50 نمونه، با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی استفادهشده است. نتایج نشان داد که بین بازداری هیجانی، کمالگرایی، استحقاق، خویشتنداری، پذیرش جویی و خود پنداره رابطه معکوسی وجود دارد و افزایش یکی، منجر به افزایش دیگری میشود؛ و متغیرهای محرومیت هیجانی، بیاعتمادی، نقص و شرم، شکست، وابستگی، آسیبپذیری، خود تحول نیافته، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، کمالگرایی، استحقاق، خویشتنداری، پذیرش جویی، منفی گرایی و تنبیه با سلامت روانی رابطه معنیداری وجود دارد؛ و بین رها کردن و سلامت روانی رابطه معنیداری وجود ندارد؛ و بین تنبیه و محرومیت هیجانی و سلامت روانی رابطه معکوس وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین نگرشهای تربیتی والدین بر سلامت روانی و خودپنداری دانش آموزان، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8328-The-relationship-between-parental-attitudes-on-mental-health-and-self-education-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل