بررسي نقش مشاور در سلامت رواني دانش آموزان از ديدگاه دبيران ودانش  آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي شهر پل دختر

چکیده مقاله

هدف این پژوهش تعیین میزان نقش مشاور درسلامت روانی دانش آموزان ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانه ی شهر پلدختر بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان ودبیران دبیرستان های دخترانه ی شهر پلدخترکه 49 مشغول به تحصیل بودند. نمونه ی آماری این تحقیق 953 نفربود که 933 نفر دانش آموز با استفاده - درسال تحصیلی 49 ازفرمول کوکران وباروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب ونمونه ی دبیران 53 نفر که به روش سرشماری و پرسش نامه ی محقق ساخته ی )GHQ( انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ی تحقیق ازپرسش نامه ی سلامت روان دیدگاه دبیران ودانش آموزان استفاده شده است. نتایج آزمون خی دو این پژوهش نشان داد که از دیدگاه دبیران و دانش وجود دارد. همچنین نتیجه ی )P<1/ آموزان درخصوص نقش مشاور در سلامت روانی دانش آموزان رابطه ی معناداری) 10بررسی نشان داد که بین دیدگاه دانش آموزان و دبیران درخصوص نقش مشاور در سلامت روانی تفاوت معنی دار وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فاطمه ساتياروند؛2.دکتر علي فرهادي؛ ۱۳۹۴، بررسي نقش مشاور در سلامت رواني دانش آموزان از ديدگاه دبيران ودانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي شهر پل دختر، کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/424-The-role-of-advisor-in-the-academic-achievement-of-high-school-female-point-of-view-of-teachers-and-students-of-Bridge-City-girl

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فاطمه ساتياروند؛2.دکتر علي فرهادي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل