بررسي نگرش دانش آموزان اول دبيرستان نسبت به اثربخشي مشاوره در كمك به حل مشكلات 9911- آنان در شهر آمل سال تحصيلي

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تعيين نگرش دانش آموزان اول دبيرستان نسبت به اثر بخشي مشاوره در كمك به حل مشكلات آنان در 19 انجام شده است روش مورد استفاده در این پژ وهش روش توصيفي از نوع پيمایشي یا زمينه - شهر آمل سال تحصيلي 19 19 در شهر آمل است - یابي مي باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه دانش آموزان پایه اول دبيرستان سال تحصيلي 19 . كه طبق آخرین آمار تعداد دانش آموزان دختر و پسر اول دبيرستان 6915 نفر بوده است در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری از روش نمونه گيری تصادفي خوشه ای و متناسب با حجم جامعه ومراجعه به جدول مورگان تعداد 059 نفر از دانش آموزان پایه اول دبيرستان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مي باشد و در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نياز از دو روش روش كتابخانه ای و روش پرسشنامه ای بهره گيری شده است.جهت احراز روایي ، پرسشنامه به رویت استادان صاحب نظر و همچنين اساتيد راهنما و مشاور رسيده كه پس از حذف و اضافه های لازم روایي آن مورد تایيد قرار گرفت. همچنين برای اطمينان از پایایي پرسشنامه،از محاسبه ضریب آلفای كرانباخ 9 بوده است كه بيانگر آن است كه سوالات پرسشنامه از هماهنگي دروني برخوردار بوده است و پرسشنامه / مقدار پایایي، برابر 48 پایاست .جهت آزمون فرضيه های تحقيق به دليل نرمال بودن داده ها از آزمون آماری پارامتری t گروه های مستقل استفاده شده است.لازم به ذكر است كه در تجزیه و تحليل های داده های آماری از بسته های نرم افزاری spss استفاده شده است . كه در نهایت در بررسي نتایج فرضيه های پژوهش مشخص شده كه نگرش دانش آموزان اول دبيرستان نسبت به اثربخشي مشاوره در كمك به حل مشكلات خانوادگي،شخصي،تحصيلي برحسب جنسيت متفاوت است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.معصومه ابراهيمي؛2.رضا پاشا؛3.محسن رمضاني؛4.محترم كياقادی؛ ۱۳۹۴، بررسي نگرش دانش آموزان اول دبيرستان نسبت به اثربخشي مشاوره در كمك به حل مشكلات 9911- آنان در شهر آمل سال تحصيلي، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6150-Attitude-of-high-school-students-on-the-effectiveness-of-counseling-help-solve-the-problem-Amol-them-in-the-academic-year

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.معصومه ابراهيمي؛2.رضا پاشا؛3.محسن رمضاني؛4.محترم كياقادی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل