رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسطه شهر مشهد است ، در اين پژوهش از روش تحقيق همبستگي استفاده شد . جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه ناحيه تبادکان به تعداد - 2797 نفر که در سال تحصيلي 91-92 مشغول به تحصيل بودند انتخاب و به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي و براساس جدول کرجسي مورگان 340 نفر جايگزين شدند، براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه هوش هيجاني بار – ان و ماتريس پيشرونده ريون بزرگسالان استفاده شد. روش تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره و تحليل واريانس به کمک نرم افزار spss انجام گرديد ، يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد ، بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري 232 % و در سطح 5% ميباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدي ملت خواه؛نجمه ملت خواه؛نسرين نداف؛ ۱۳۹۳، رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7802-Relationship-between-emotional-intelligence-and-cognitive-intelligence-and-academic-achievement-of-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدي ملت خواه؛نجمه ملت خواه؛نسرين نداف؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل