بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در مدیریت امور شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی رابطه بین مدیریت دانشش و ملکرشرد سشانمانی در مشدیریت امور شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان انجام شده است. نوع تحقیق براساس هدف كاربردي و ان نظشر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی ان نوع پیلایشی است. جامعه آماري در این تحقیق شامل كکیه كاركنان و پرسنل بانک مهر اقتصاد استان گیلان ان بهلن ماه سال 1394 تا مرداد ماه سال 1395 كه جلعاً برابشر 130 نفر میباشند. حجم نلونه با اسشتفاده ان جشدول مورگشان 97 نفشر و بشا اسشتفاده ان روش ه قشهاي تصادفی با تخصیص متناسب براي شعب بانک مهر اقتصاد اسشتان گشیلان تعیشین گردیشده اسشت. ابشرار گردآوري دادههاي تحقیق پرسششنامه اسشت كشه بشراي تعیشین روایشی محتشوایی پرسششنامه ان نظشرا صاحبنظران و خ رگان و براي تعیین پایایی آن، ان روش آلفاي كرون شا اسشتفاده ششده و مقشدار آلفشا براي مجلوع متغییرها برابر با 86 / 0 بدست آمده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

جلیل فرخی لیفشاگرد؛دکتر نوروز ایزدپناه؛دکتر صادق تقیلو؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در مدیریت امور شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9608-study-relationship-between-knowledge-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(جلیل فرخی لیفشاگرد؛دکتر نوروز ایزدپناه؛دکتر صادق تقیلو؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل