بررسی تاثیر قیمت طلا و نفت بر عملکرد بازار سهام ایران طی سالهای 91 - 1370

چکیده مقاله

در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر شاخص قیمت سهام با تاکید بر قیمت طلا و نوسانات آن و قیمت نفت و نوسانات آن پرداخته شود. در این تحقیق، اطلاعات متغیرهااز طریق بانکهای اطلاعاتی برای سالهای 91 - 1370 استخراج شده و از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای پایایی متغیرها، آزمون علیت گرنجری و مدل خودرگرسیون برداری ) VAR ( به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان داد که متغیر قیمت طلا اثرات مثبت و معناداری و نوسانات آن اثر منفی و معناداری بر شاخص قیمت سهام طی دوره مورد مطالعه دارند. همچنین قیمت نفت تاثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت سهام دارد ولی نوسانات آن تاثیر معنادار را نشان نداد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر متغیرهای حجم نقدینگی و نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام به ترتیب مثبت و منفی میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دكتر منصوره علیقلی؛كوروش علی نیا؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر قیمت طلا و نفت بر عملکرد بازار سهام ایران طی سالهای 91 - 1370، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9614-The-investigation-of-Gold-price-and-Oil-price-on-Iran-shares-market(1370-91)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دكتر منصوره علیقلی؛كوروش علی نیا؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل