بررسی تأثیر نوسانات درآمد و ریسک بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده مقاله

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نوسانات درامد و ریسک بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انجام گرفته است. محقق جهت دستیابی به این مهم فرضییات ذیل را مطرح مینماید: نوسانات درآمد بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شیرکتهای پذیرفتیه شیده در بورس اوراق بهادار تاثیر معنیداری دارد ،ریسک سهام بیر کیفییت اطلاعیات حسیابداری در شیرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر معنیداری دارد. تحقیق حاضر ازنظیر هیدف،کاربردی واز نیو روش توصیف همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق – بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1394 میباشد برای تعیین حجم نمونه با رعایت پیشفرضیها و بیا روش حذف سیستماتیک تعداد 130 شرکت پذیرفته شده به عنوان نمون آماری پژوهش انتخاب شدند. با کمک نرم افزار Eviews به تجزیه وتحلیل دادههیا پرداتتیه شید، نتیایص حاصیل از آزمیون فرضییات تحقیق نشان داد که نوسانات درآمد بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معنی داری دارد ولیی ریسیک سهام بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معنی داری ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سعید آبیار؛دکتر علیرضا غیاثوند؛دکتر فرید صفتی؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر نوسانات درآمد و ریسک بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9674-Effect-of-fluctuations-in-revenue-and-risk-the-quality-of-accounting-information

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سعید آبیار؛دکتر علیرضا غیاثوند؛دکتر فرید صفتی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل