مبانی مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

چکیده مقاله

اين مقاله دستیابي به مفهوم مصلحت و احکام حکومتي، رابطهي آن با احکام اولي و ثانوي، تبیین ديدگاه دانشمندان اسلامي، غربي و حضرت امام خمیني)ره( درباره مصلحت به عنوان ضابطه اصلي مبناي صدور احکام حکومتي ميباشد.عنصر مصلحت در زمره موضوعاتي است كه سهم اساسي و جايگاه بارزي در انديشه فقهي - سیاسي حضرت امام)ره( دارد و با مفهوم مصلحت كه در اهل سنت تحت عنوانهاي مصالح مرسله و سد ذرايع بیان ميگردد، متفاوت است. اين مقاله مشتمل بر موارد زيراست: بخش ابتدايي مقاله به بحث درباره كلیات و را از منظر قرآن و روايات » مباني مصلحت نظام اسلامي « مفهوم شناسي اختصاص داده شده است. دربخش دوم مصلحت نظام اسلامي از « و اجماع و سیره عقلاء مورد بررسي قرارگرفته شده است . بخش سوم تحت عنوان ميباشد. و درقسمت پاياني مقاله، نتیجهگیري و پیشنهادها بیان شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، مبانی مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9988-slamic-principles-of-expediency-from-the-perspective-of-Imam-Khomeini-(RA)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل