تاثیر گروه درمانی امید محور، بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

چکیده مقاله

زمینه و اهداف: بیماری سرطان از جمله اختلالات مزمنی است کهه بهه شهدت روی سهلامت و در نتیجهه  کیفیت زندگی افراد تاثیر گذار است. بیماران مبتلا به سرطان استقلال و توانایی خود را برای شهرکت مهوثر در خانواده و اجتماع از دست داده و احساس فقدان شایستگی و عدم اطمینان مهی کننهد. ایهن مطالعهه، بها هدف تعیین تاثیر گروه درمانی امید محور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا بهه سهرطان در مراکهز آموزشهی درمانی ارومیه انجام گردید. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمهایی بهالینی تصهادفی شهده اسهت کهه بهر روی 04 بیمار مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ارومیه انجام شد. بیماران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گهروه 04 نفهری مداخلهه و کنتهرل تقسهی شدند. مشارکت کنندگان گروه مداخله به مدت 6 جلسه، هرهفته 1 جلسه تحت آموزش گروهی بهر مبنهای نظریه امید اسنایدر قرارگرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشهنامه امیهد اسنایدر و پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص بیماران مبتلا به سرطان QLQ-C30 بود. از آمار توصهیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سهیلا آهنگر زاده رضایی؛زاهد مولایی؛حمیدرضا خلخالی؛ ۱۳۹۵، تاثیر گروه درمانی امید محور، بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10173-The-effect-of-Hope-Group-Therapy-on-quality-of-life-of-patients-with-cancer

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سهیلا آهنگر زاده رضایی؛زاهد مولایی؛حمیدرضا خلخالی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل