تعيين اثر بخشی نقاشی درمانی بر ميزان توجه کودکان 6 تا 12 سال داراي نقص توجه شهر اصفهان

چکیده مقاله

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر میزان توجه کودکان 7 تا 21 سال دارای نقص توجه شهر اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان 7 تا 21 سال دچار اختلال کمبود توجه در شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و نمونه پژوهش سی نفر ) 21 نفر گروه آزمايش شامل 9 نفر پسر و 7 نفر دختر( و 21 نفر گروه کنترل) 21 تا پسر و 1 تا دختر( بود که به روش نمونه گیری دردسترس از بین کودکان دارای اختلال نقص توجه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمايشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايشی به صورت دو جلسه در هفته تحت مداخله نقاشی درمانی قرار گرفتند و گروه گواه اين مداخله را دريافت نکرد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، آزمون پرسشنامه تشخیصی کوتاه نقص توجه / بیش فعالی کانرزوالدين بود که در انتخاب نمونه پژوهش استفاده شد که در دو مرحله، پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه آزمايش و کنترل اجرا گرديد. نتايج تحلیل کوواريانس و تحلیل کواريانس چندگانه حاکی از آن بود که مداخله نقاشی درمانی به 1/ صورت معنی داری میانگین نمرات توجه گروه آزمايشی را نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون افزايش داد.) 12 P< .) نتايج اين پژوهش نشان داد که مداخله نقاشی درمانی می تواند به عنوان يك روش مداخله ای مفید، برای کودکان دارای نقص توجه بکار رود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرناز اسماعيلی؛مژگان عارفی؛ ۱۳۹۵، تعيين اثر بخشی نقاشی درمانی بر ميزان توجه کودکان 6 تا 12 سال داراي نقص توجه شهر اصفهان، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10427-The-effectiveness-of-psychotherapy-on-drawing-the-attention

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرناز اسماعيلی؛مژگان عارفی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل