تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با مکانیزمهای دفاعی بیماران خود ایمن

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با مکانیزمهای دفاعی بیماران خود ایمن بود .روش پژوهش از نوع همبستگی بود .جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش افراد مبتلا به بیماری خودایمنی شهر تهران در سال 5331 بودند. حجم نمونه 533 نفر از بیماران خود ایمن بودند که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. از پرسشنامههای طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ)5001( و پرسشنامه مکانیزم دفاعی اندروز ،سینگ و بوند)5333( استفاده شد .روش تجزیه تحلیل دادهها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بود. نتایج نشان داد که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با مکانیزم دفاعی رشد یافته رابطه منفی و معنیدار وجود داشت)05/0>P(. بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با مکانیزم دفاعی رشد نایافته و روانرنجوریی رابطه مثبت و معنیدار وجود داشت)05/0>P(. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد از بین متغیرهای پیش بین تنها اطاعت و ایثار سهم معنیداری در پیش بینی مکانیزم دفاعی رشد یافته داشتند)01/0>P(. از بین متغیرهای پیش بین تنها بیاعتمادی و استحقاق سهم معنیداری در پیش بینی مکانیزم دفاعی رشد نیافته داشتند)01/0>P(.  همچنین فقط رهاشدگی و ایثار توانستند سهم معنی داری در پیش بینی مکانیزم دفاعی روانرنجوریی داشته باشند)01/0>P(.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر طهمورث آقاجانی ؛دکتر آتنا اصفهانی خالقی ؛زینب السادات ارشاد؛ ۱۳۹۴، تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با مکانیزمهای دفاعی بیماران خود ایمن، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11081-Determine-the-relationship-between-early-maladaptive-schemas-and-self-immune-defense-mechanisms

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر طهمورث آقاجانی ؛دکتر آتنا اصفهانی خالقی ؛زینب السادات ارشاد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل