بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر خودکارامدی و امید به زندگی زنان مطلقه و تاثیر آن بر الگوهای ناسازگار اولیه فرزندان دختر

چکیده مقاله

هدف:پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر خودکارامدی و امید به زندگی زنان مطلقه و تاثیر آن بر الگوهای ناسازگار اولیه فرزندان دختر است.روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه دارای پرونده در اداره بهزیستی شهرستان کردکوی بودند که از میان آنها تعداد 21 نفر دارای فرزند دختربه صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند.سپس رویکرد طرحواره درمانی برای گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه 1 ساعته اجرا شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های طرحواره یانگ فرم بلند،خودکارامدی)شرر و مادوکس(و امید به زندگی )اشنایدر( بود.یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که طرحواره درمانی در افزایش احساس خودکارامدی و امید به زندگی زنان مطلقه موثر است.همچنین این اثرگذاری در کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه فرزندان دختر نیز موثر بوده است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر می توان گفت که این روش درمانی می توانددر انجام فرآیندهای روانشناسانه جهت افزایش شناخت افراد طلاق گرفته و سازگاری آنهامثمرثمرباشد، و از این طریق کارآیی و امید به زندگی رادر این افرادبهبودببخشدو همچنین مشکلات روانشناختی درفرزندان آنها را کاهش دهد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.دکتر سید مجتبی عقیلی؛2.سکینه رضایی؛ ۱۳۹۵، بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر خودکارامدی و امید به زندگی زنان مطلقه و تاثیر آن بر الگوهای ناسازگار اولیه فرزندان دختر، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9529-Evaluation-of-effectiveness-schema-therapy-on-self---efficacy-and-life-expectancy-of-early-maladaptive-patterns-of-girl-children-in-2015

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.دکتر سید مجتبی عقیلی؛2.سکینه رضایی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل