بررسی تاثیر منابع کنترل بر سلامت سازمانی با میانجی گری حمایت سازمانی از سوی کارکنان)مطالعه موردی: شرکت صنایع پارس گوهرسان(

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر منابع کنترل بر سلامت سازمانی با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده در شرکت صنایع پارس گوهرسان می باشد. لذا در ابتدا با مروری بر ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه پژوهش، شاخص های موثر برای هرمتغیر شناسایی گردید، موثرترین عوامل در سلامت سازمانی، منابع کنترل و حمایت سازمانی شناسایی و شاخص های موثر غربال گردید. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان شرکت صنایع پارس گوهرسان تشکیل داده که تعداد افراد برابر با 041 نفر برآورد گردید و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 011 حاصل شد تعداد 021 پرسشنامه پخش گردید که تعداد 001 عدد عودت داده شدو در نتیجه نمونه 001 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید، میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 309/1 و مقدار روایی عاملی برابر با 124/1 حاصل شد. به منظور براورد توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شد و با توجه به توزیع نرمال داده ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. براساس نتایج بدست آمده منابع کنترل با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده  به میزان 65%، منابع کنترل به میزان 44%، حمایت سازمانی ادراک شده به میزان 45% بر سلامت سازمانی تاثیر مثبت داشته است. حجم کار، پاداش، ارتباطات و عدالت سازمانی ادراک شده 95%، 91%، 41%، 54% بر سلامت سازمانی و  31%، 10%، 51%، 13%  بر حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت داشته است. لذا تمامی فرضیه های تحقیق تائید گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی کریمی ؛ابوتراب علیرضایی ؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر منابع کنترل بر سلامت سازمانی با میانجی گری حمایت سازمانی از سوی کارکنان)مطالعه موردی: شرکت صنایع پارس گوهرسان(، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11246-Effect-of-control-resources-on-organizational-health-by-mediating-organizational-support-by-staff-(Case-study:-Pars-Goharsan-Industries-Co.-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی کریمی ؛ابوتراب علیرضایی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل