بررسی رابطه وجدان کاری با سلامت سازمانی کارکنان شرکت نفت گچساران

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر از آنجا که بررسی رابطه وجدان کاری با سلامت سازمانی در میان کارکنان شرکت
نفت گچساران بوده است جامعه هدف این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گازگچساران
شامل 0562 نفر بوده است که حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد 055
انتخاب گردید. برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای وجدان کاری ) marrow,1993 ( و سلامت
سازمانی) Hoy & Fedman,1987 ( استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامهه ا، داده ها با
استفاده نرم افزار SPSS )نسخه ی 65 ( و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. که در نهایت نتایج
تحقیق نشان داد که بین مولفهها وجدان کاری کارکنان )اخلاق کاری، تعهد حرفهای ، تعهد عاطفی
سازمانی، تعهد مداوم سازمانی، و مشارکت شغلی( و سلامت سازمانی )یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه
گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه، تاکید علمی(، شرکت نفت گچساران رابطهی مثبت و معنی-
داری وجود دارد و همچنین بین وجدان کاری و سلامت سازمانی رابطه مثبت معنی دار و وجود دارد. در
مجموع، بهبود وجدان کاری کارکنان شرکت نفت وگاز گچساران برای افزایش سلامت سازمانی یک
ضرورت است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پیمان کمایی؛احسان امیر حسینی؛عبدالخالق غلامی؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه وجدان کاری با سلامت سازمانی کارکنان شرکت نفت گچساران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2025-The-survey-of-relationship-work-between-commitment-and-organizational-health-among-staffs-of-Gachsaran-petroleum-Production-Company

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پیمان کمایی؛احسان امیر حسینی؛عبدالخالق غلامی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل