ارتباط ابعاد شخصيت با رفتار خريد ناگهاني محصولات ورزشي در بين دبيران تربيت بدني شهرستان خوي

چکیده مقاله

پژوهش حاضر، با هدف بررسي ارتباط بين ابعاد شخصيت با رفتار خريد ناگهاني محصولات ورزشي در بين دبيران تربيت بدنيشهرستان خوي انجام شد. روش تحقيق به كار گرفته شده در اين تحقيق، از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي -همبستگي است. جامعه آماري تحقيق، شامل كليه دبيران تربيت بدني شهرستان خوي كه بر اساس مركز آمار و اطلاعاتآموزش و پرورش در سال تحصيلي 59 59 به تعداد 131 نفر بوده است. در اين تحقيق جامعه مساوي نمونه است لذا از روش -سرشماري براي نمونه گيري استفاده شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه شخصيتي نئو 1 1551 ( و پرسشنامه رفتار خريد (ناگهاني سهرابي و همكاران ) 1353 ( استفاده شد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامهها توسط اساتيد متخصص حوزه مديريت0 براي هر دو پرسشنامه بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل / تربيت بدني تاييد و پايايي دروني از طريق آلفاي كرونباخ بالاتر از 7داده ها از روشهاي آمار توصيفي )فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار( و آمار استنباطي )آزمون كولموگروف اسميرونف) KS (، آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون( استفاده گرديد. اطلاعات حاصل با نرم افزار spss مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفتند و نتايج پژوهش نشان داد كه بين شخصيت و مولفه هاي گشودگي و برونگرايي با ميزان رفتار خريد ناگهانيوسايل ورزشي در بين دبيران تربيت بدني شهرستان خوي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين، بين شخصيت موافقبودن، شخصيت روان آزرده گرايي و شخصيت با وجدان بودن با رفتار خريد ناگهاني وسايل ورزشي در بين دبيران تربيت بدنيشهرستان خوي، ارتباط معناداري مشاهده نشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، ارتباط ابعاد شخصيت با رفتار خريد ناگهاني محصولات ورزشي در بين دبيران تربيت بدني شهرستان خوي، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11291-Relationship-between-personality-dimensions-and-abrupt-buying-behavior-of-sport-products-among-educators-Body-of-Khoy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل