پيش بيني رفتار خريد ناگهاني محصولات ورزشي در بين دبيران تربيت بدني شهرستان خوي از طريق ابعاد شخصيت

چکیده مقاله

پژوهش حاضر، با هدف بررسي پيش بيني رفتار خريد ناگهاني محصولات ورزشي در بين دبيران تربيت بدني شهرستان خوي از طريقابعاد شخصيت انجام شد. روش تحقيق به كار گرفته شده در اين تحقيق، از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي همبستگي است. -جامعه آماري تحقيق، شامل كليه دبيران تربيت بدني شهرستان خوي كه بر اساس مركز آمار و اطلاعات آموزش و پرورش در سال تحصيلي59 59 به تعداد 131 نفر بوده است. در اين تحقيق جامعه مساوي نمونه است لذا از روش سرشماري براي نمونه گيري استفاده شد. براي -گردآوري داده ها از پرسشنامه شخصيتي نئو 1 1551 ( و پرسشنامه رفتار خريد ناگهاني سهرابي و همكاران ) 1353 ( استفاده شد. روايي (صوري و محتوايي پرسشنامهها توسط اساتيد متخصص حوزه مديريت تربيت بدني تاييد و پايايي دروني از طريق آلفاي كرونباخ بالاتر از
0/7 براي هر دو پرسشنامه بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي )فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار( وآمار استنباطي )تحليل رگرسيون( استفاده گرديد. اطلاعات حاصل با نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تحليل رگرسيوننشان داد كه تنها شخصيت گشودگي قادر به پيش بيني رفتار خريد ناگهاني مي باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، پيش بيني رفتار خريد ناگهاني محصولات ورزشي در بين دبيران تربيت بدني شهرستان خوي از طريق ابعاد شخصيت، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11292-Relationship-between-personality-dimensions-and-abrupt-buying-behavior-of-sport-products-among-educators-Body-of-Khoy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل