رابطه بین تصويربدني با میل به خريد وسايل ورزشي دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان خوي

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، بررسي رابطه بین تصویربدني با میل به خرید وسایل ورزشي دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطهشهرستان خوي مي باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش، همبستگي ميباشد. کلیه دانش آموزان دختر دورهدوم متوسطه شهرستان خوي، به تعداد 3843 نفر بر اساس مرکز آمار و اطلاعات آموزش و پرورش شهرستان خوي در سالتحصیلي 58 59 ، حجم جامعه آماري را در این پژوهش تشكیل مي دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 682 نفر -محاسبه شد که با استفاده از نمونه گیري خوشه اي اقدام به نمونه گیري مي شود. جهت جمعآوري داده ها از پرسشنامه هايتصویر بدني کش 1 و همكاران ) 1551 ( پرسشنامه میل به خرید کالاي ورزشي جلالیان و خیري) 1356 ( استفاده شد. روایيپرسشنامه ها توسط اساتید متخصص حوزه مدیریت تربیت بدني تایید و پایایي آنها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ، براي1 بدست آمد. براي تعیین وضعیت نرمال / 1 و براي پرسشنامه میل به خرید کالاي ورزشي 468 / پرسشنامه تصویر بدني 483بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بهره گرفته شد. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگيو تحلیل رگرسیون براي بررسي فرضیه هاي تحقیق استفاده گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین تصویربدني با میلبه خرید وسایل ورزشي دانش آموزان دختر دوره متوسطه نظري شهر خوي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنینبین مولفه هاي تصویر بدني)ظاهربدني، تناسب بدني، سلامتي بدني، مشغولیت فكري با اضافه وزن( با میل خرید رابطه مثبت ومعني داري مشاهده گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، رابطه بین تصويربدني با میل به خريد وسايل ورزشي دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان خوي، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11294-The-Relationship-Between-Imagery-and-the-desire-to-purchase-sports-equipment-for-second-year-female-students-Secondary-school-of-Khoy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل