ساخت دستگاه تصفیه روغن های سوخته و بررسی روش های بازیافت آن

چکیده مقاله

روغن های مورد استفاده برای روغن کاری ماشین آلات پس از مدتی خاصیی  خیود را از دسی  میی دهد. قسمتی از این روغن ها جمع آوری شده و تصفیه می شوند و مجیددا میورد اسیتفاده قیرار میی گیرند .تصفیه روغن های سوخته در ایران عمدتا به روش سنتی با استفاده از اسیدسولفوریک و خیا  رنگبر انجام می شود که حاصل آن تولید پسماند ویژه به نام لجن های اسیدی اس  که از حیدود 04 سال گذشته تاکنون که بازیاف  روغن های کارکرده در ایران آغاز شده، در مناطق مختلی  بیه شی ل ابتدایی در محیط زیس  تخلیه شده اس . در این تحقیق در ابتدا ترکیبات لجن های اسیدی ناشی از تصفیه روغن سوخته با استفاده از آزمایشات انجام یافته توسط سازمان محیط زیس  اسیتان سیمنان در نواحی صنعتی شهرستان های گرمسیار و آرادان و سیای  هیای تخلییه ایین لجین هیا در منطقیه نورالدین آباد گرمسار و اثرات سوء زیس  محیطی آن مورد بررسی قیرار میی گییرد. سیرس در میورد روشهای شناسایی و رفع آلودگی ایجیاد شیده از تخلییه ایین میواد در محییط هیای خیاکی و آبهیای زیرزمینی بحث شده و بهترین روش ها جه  رفع این آلیودگی هیا و اصیلاا خیا  و تصیفیه آبهیای زیرزمینی پیشنهاد می گردد . 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا زاغری ؛محمد حسین رضائی قوام آباد؛فاطمه لطفی ؛علی حاجی عباسی ؛ ۱۳۹۴، ساخت دستگاه تصفیه روغن های سوخته و بررسی روش های بازیافت آن، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11370-Making-a-refined-oil-purifier-and-checking-its-recycling-methods

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا زاغری ؛محمد حسین رضائی قوام آباد؛فاطمه لطفی ؛علی حاجی عباسی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل