بررسي و تحليل مشكلات اجرايي پايه ششم ابتدايي)نظام 6-3-3(از منظر جايگاه  عناصر برنامه درسي

چکیده مقاله

اجراي نظام آموزشي جديد و قرار گرفتن پايه ششم در چارچوب دوره ابتدايي را بايد يكي از مهم ترين تغييراتي دانست كه در چند سال اخير در نظام آموزش و پرورش رخ داده است .بررسي مسائل و مشكلاتي كه اين برنامه جديد در عرصه هاي مختلف با آن مواجه است ،ضمن آن كه تصويري روشن از واقعيات اجرايي آن ارائه مي دهد، مي تواند اطلاعات لازم را جهت اعمال تغييرات لازم در اين برنامه جديد فراهم سازد. بنابراين پژوهش حاضر به بررسي مشكلات و مسائل اجرايي پايه ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان پرداخته است. روش پژوهش توصيفي-پيمايشي و جامعه آماري آن شامل كليه معلمان پايه ششم ابتدايي شهرستان سراب در سالتحصيلي 39-39 بودند. نمونه آماري شامل 08 نفر از معلمان پايه ششم بودند كه به روش تصادفي ساده انتخاب شدند .داده هاي اين پژوهش از طريق اجراي پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري گرديد. پرسشنامه مذكور، مسائل و مشكلات پايه ششم را حول محور عناصر اصلي برنامه هاي درسي يعني محتوا، روش هاي تدريس، زمان، فضا و امكانات كمك آموزشي، شيوه هاي ارزشيابي و خواسته هاي معلمان پايه ششم نسبت به برنامه جديد مورد بررسي قرار داده اند .روايي پرسشنامه توسط متخصصان اين حوزه مطلوب ارزيابي گرديد و پايايي كل پرسشنامه 09/8 بدست آمد .يافته هاي پژوهش نشان داد كه مشكلات پايه ششم ابتدايي از نظر كمبود زمان، فضا و امكانات كمك آموزشي مي باشد . در عين حال، نتايج پژوهش مبين آن است كه ميزان مشكلات اجرايي پايه ششم در مدارس روستايي نسبت به مدارس شهري و در مدارس مختلط در مقايسه با مدارس تك جنسيتي بيشتر مي باشد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهنام فرامرزي ؛محمدرضا ملكي ؛جواد يعقوبي ؛ ۱۳۹۴، بررسي و تحليل مشكلات اجرايي پايه ششم ابتدايي)نظام 6-3-3(از منظر جايگاه عناصر برنامه درسي، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11608-Examining-and-analyzing-executive-problems-of-the-sixth-grade-elementary-school-(System-3.6)-from-the-perspective-of-the-position-of-the-curriculum-elements

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهنام فرامرزي ؛محمدرضا ملكي ؛جواد يعقوبي ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل