ادراک مشتريان از امنيت و اعتماد در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي )مورد کاوي: بانک صادرات شهر تهران(

چکیده مقاله

در اين پژوهش ادراک مشتريان از امنيت و اعتماد در استفاده از سيستم هاي پرداخت الکترونيکی بانک صادرات مورد بررسیقرارگرفت. داده هاي تحقيق توسط ابزار پرسشنامه جمع آوري گرديد. تعداد کل نمونه 285 نفر بود که تعداد 295 نفرمشتري بانکی در شعب و تعداد 091 نفر کارکنان ستادي بانک صادرات بودند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمارتوصيفی،آزمون t تک نمونه اي و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديد. يافته هاي تحقيق دلالت بر بالا بودن ميزان امنيت واعتماد ادراک شده، در سيستم هاي پرداخت الکترونيکی بانک صادرات دارد. همچنين يافته ها نشان می دهد، فرآيندهايتراکنش و حفاظت هاي فنی بر افزايش امنيت ادراک شده تاثير دارد و بيانيه هاي امنيت و فرآيندهاي تراکنش بر افزايشاعتماد ادراک شده مؤثر می باشد. امنيت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده تاثير مثبت دارد و افزايش اعتماد ادراک شده باعثافزايش ميزان استفاده از سيستم پرداخت الکترونيکی بانک صادرات می گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر منيژه حقيقي نسب؛ساميه خسروي؛ ۱۳۹۳، ادراک مشتريان از امنيت و اعتماد در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي )مورد کاوي: بانک صادرات شهر تهران(، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12183-Customer-perceptions-of-security-and-trust-in-electronic-payment-systems-(CASE-STUDY:-SADERAT-BANK,-TEHRAN,-IRAN)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر منيژه حقيقي نسب؛ساميه خسروي؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل