رابطه بین هوش هیجانی و رابطه رهبر پیرو، نیت ترک شغل و رضایت شغلی کارکنان - ادارههای آموزش و پرورش استان گیلان

چکیده مقاله

در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی رابطه هوش هیجانی و رابطه رهبر پیرو با نیت ترک شغل و رضایت شغلی پرداخته -شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. روش جمع آوری داده میدانی و ابزار جمع آوری -داده پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر اداره آموزش و پرورش در 23 منطقه استان گیلان با 3062 نفر کارمند است. باتوجه به نرمال بودن جامعه آماری برای برآورد تعداد نمونه از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد که 236نفر برآورد گردید. 206 پرسشنامه بین کارکنان توزیع گردید و تعداد 230 پرسشنامه قابل قبول برگشت داده شد. در نهایت، داده-ها با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد هوش هیجانی، با رضایت شغلی،تبادل رهبر عضو و نیت ترک شغل ارتباط معنی داری دارد. همچنین رابطه رهبر عضو با رضایت شغلی و نیت ترک شغل ارتباط - -دارد و تبادل رهبر عضو، ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و ارتباط بین هوش هیجانی با نیت ترک شغل را –میانجی گری می کند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، رابطه بین هوش هیجانی و رابطه رهبر پیرو، نیت ترک شغل و رضایت شغلی کارکنان - ادارههای آموزش و پرورش استان گیلان، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12256-The-Relationship-between-Emotional-Intelligence-and-Relationship-Between-Leader,-Career-Purpose-and-Job-Satisfaction-of-Employees---Educational-Offices-of-Guilan-Province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل