رابطه میزان آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

چکیده مقاله

ورزش و جوانیان ، هدف پژوهش حاضر  توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری شام ، تمامی کارکنان اداره ک  ورزش و ، استان تهران بود. روش تحقیق نفر به عنوان نمونه 144 نفر می باشد، که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای، 230 جوانان استان تهران بود، که به تعداد  آموزش ضمن خدمت، کارایی و اثربخشی کارکنان بود. روایی ، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شام  سه پرسشنامه نفر از متخصصین مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی پرسشنامه ها بیر اسیاس ضیری  آلفیای 12 هر سه پرسشنامه توسط ) بیرآورد گردیید. 0/86( )، اثربخشی کارکنان0/85(  کارایی کارکنان،)0/81( کرونباخ، برای پرسشنامه آموزش ضمن خدمت برای تجزیه و تحلی  از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته هیای پیژوهش نشان داد که بین میزان آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانیان اسیتان تهیران رابطیهی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که میزان آموزش ضمن خدمت با ابعاد کارایی (تسیاوی، سیرعت در کار، همسویی، استفاده از تجهیزات و امکانات) و ابعاد اثربخشی کارکنان (انگیزش، مسیوولیت پیيیری، مشیارکت در تعییین اهداف، پيیرفتن تغییر، تعهد سازمانی، خلاقیت و نوآوری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا اسفندیاری؛دکترعلاء اعتماد اهری؛ ۱۳۹۴، رابطه میزان آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13139-The-Relationship-of-In-Service-Training-with-Efficiency-and-Effectiveness-of-Staff-of-the-General-Directorate-of-Sports-and-Youth-of-Tehran-Province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا اسفندیاری؛دکترعلاء اعتماد اهری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل