تحلیل رفتار سازمانی هوش اخلاقی در عملکرد بهینه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران

چکیده مقاله

با توجه به اینکه منابع انسانی از ارکان اصلی سازمانها هستند؛ و وجود کارکنانی کارآمد در عملکرد بهینه سازمان ضروری میباشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیهوتحلیل ارتباط بین هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران انجام گردیده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و  نفر بود که با روش کوکران، 329کاربری است. جامعه آماری پژوهش کل کارمندان اداره فوق به تعداد  نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شد. روش نمونهگیری بهصورت خوشهای و در مراحل بعد تصادفی 272 طبقهبندی بوده که با استفاده از پرسشنامه به جمعآوری دادههای مورد نظر پرداخته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده با استفاده از آزمونهای رابطهای پیرسون و رگرسیون خطی است. یافتههای پژوهش نشان داد که میزان هوش اخلاقی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران در حد مطلوبی بوده و  است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیر هوش اخلاقی »خوب« معادل مقیاس رتبهای همبستگی مثبتی و قوی با عملکرد کارکنان دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نتایج به دست آمده از  به دست آمده تأثیر مستقیم بر عملکرد بهینه کارکنان R آزمون قبل را ضمن تأیید نشان داد که میزان داشته و میتوان با قوت بیشتری آثار هوش اخلاقی را بر عملکرد بهینه سازمان پیشبینی کرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، تحلیل رفتار سازمانی هوش اخلاقی در عملکرد بهینه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13204-Organizational-Behavior-Analysis-of-Ethical-Intelligence-in-Optimal-Performance-of-Employees-of-Sports-and-Youth-Department-of-Tehran-Province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل