بررسی تاثیر نوسانات شاخص های کلان اقتصادی بر محافظهکاری شرطی

چکیده مقاله

سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود در مورد سرمایه گذاری های که انجام می دهند به عوامل کلان اقتصاادی توجه کامل دارند.که این مورد حاکی از آن است که آنها در صدد کااه  ریساس سارمایه گاذاری سیساتماتیس باه منظور کسب بازده ماورد انتظارشاان هساتند.هدف ایان ژاهشه  بررسای تاامیر مت یرهاای کالان اقتصاادی درشاد اقتصادی،حجم ژول،تورم)بر محافظه کاری شرطی در شرکتهای ژذیرفته شده در بورس اشراق بهادار تهران طای ساال  5 است.بدین منظور برای سانج  حساابداری محافظاه کااری شارطی از مادل احماد ش دشلماان 5838تا5831های )استفاده شده است.ش تجزیه ش تحلیل داده ها از طریق دادههای ترکیبی 7000د7 )با الهام از مدل گیولی ش هاین 7002د ژنل با استفاده از الگوی امرات تصادفی انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد رشد اقتصاادی،تورم بار محافظاه کاری شرطی تامیر منفی ش معنادار دارد.مت یر حجم نقدینگی تامیر مثبت ش معناداری بر شاخص محافظهکاری شرطی دارد. بنابراین آگاهی دقیق از امرات مت ییرهای کلان اقتصادی میتواند سرمایه گذاران را در تصمیم گیاری صاحیو ش سیاست گذاران را در جهت دهی سیاست های اقتصادی یاری رساند .در نهایت سیاست گاذاران مای توانناد امار ایان سیاست ها را بر عوامل مختص شرکتها مشخص نمایند. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر سید عبدالمجید جلائی؛محمدرضا افشار جهانشاهی؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر نوسانات شاخص های کلان اقتصادی بر محافظهکاری شرطی، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13160-Investigating-the-effect-of-macroeconomic-index-fluctuations-on-conditional-conservatism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر سید عبدالمجید جلائی؛محمدرضا افشار جهانشاهی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل