(ارزیابی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام در شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده مقاله

این پژوهش به ارزیابی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در راستاي دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین گردیده و به منظور آزمون فرضیههاي پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره بهرهگیري شده و  شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، براساس اطلاعات مندرج در گزارشهاي مالی 58این پژوهش در  انجام شده است. این پژوهش از لحاظ روش شناسی از 6831 الی 6851 شرکتها در فاصله سالهاي نوع همبستگی ِعلی پس از وقوع و از لحاظ هدف کاربردي میباشد. جامعه آماري این پژوهش مشتمل بر  روش حذفی بوده ، شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و روش نمونهگیري است  نتایج پژوهش نشان  داد که امتیاز شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت و معنی داري بر نقدینگی سهام شرکت ها دارد و نتایج آزمونهاي فرعی پژوهش بیانگر این هستند که مالکیت نهادي تاثیر مثبت و معنیداري بر نقدینگی سهام شرکتها دارد. همچنین درصد مالکیت شرکتی تاثیر منفی و غیرمعنیداري بر نقدینگی سهام دارد. و نتایج آزمون نشان میدهد درصد مالکیت مدیریتی تاثیر مثبت و معنیداري بر نقدینگی سهام شرکتها دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امید صفایی پور ؛دکتر عسگر پاکمرام؛یونس اسکندری ؛ ۱۳۹۳، (ارزیابی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13440-(Evaluation-of-the-Effect-of-Transparency-of-Financial-Information-and-Ownership-Structure-on-Stock-Liquidity-in-the-Companies-Accepted-in-Tehran-Stock-Exchange)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امید صفایی پور ؛دکتر عسگر پاکمرام؛یونس اسکندری ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل